PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


1 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçmesi Gereken Mükellefler Tablosu (14.12.2019)

e- Arşiv Fatura Mükellefi Olmayan Mükellefler 5000 ve 30.000 TL’yi Aşan Faturalarını GİB Portalından Kesecekler (14.12.2019)

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı (11.12.2019)

SGK Genelgesi 2019/21 – 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik (11.12.2019)

7194 sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Vergiler ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler (09.12.2019)

Özel Sirküler: Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi İhdas Edildi (09.12.2019)

Hatırlatmalar – Defter Tutma Mükellefiyeti Ve Tasdik Zamanları (06.12.2019)

Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul ve Esasları Belirlendi (03.12.2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309) (03.12.2019)

2020 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları (02.12.2019)

KDV İadesi YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi (30.11.2019)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru (27.11.2019)

Beyannameyi Düzenleyen Bilgilerine Yönelik Girişler 15.01.2020 Tarihine Kadar Yapılması Gerekmektedir (25.11.2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) (21.11.2019)

Yabancı Merkezi Saklama Kuruluş Hesaplarının GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Tevkifat ve Bildirim Durumu (20.11.2019)

Manisa İli Alaybey Vergi Dairesi Müdürlüğü adının değişerek Şehit Cihan Güneş Vergi Dairesi Müdürlüğü yapılmasına İlişkin Duyuru; (20.11.2019)

MUHSGK Uygulamasında Sorun Yaşanmaması İçin VKN ile SGK İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesi Gerekmektedir (15.11.2019)

Belge Türü veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu (14.11.2019)

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi (14.11.2019)

Toplu Gelir Belgesi Eklenmesinde Kayıt Sınırı Getirilmiştir (13.11.2019)

Vergi Konseyi Yönetmeliği (12.11.2019)

Özel Faturanın Onaylanma Sürecinde Değişiklik Yapıldı (11.11.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) (08.11.2019)

KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi (05.11.2019)

5510/91-1 inci Fıkraya Göre Yapılacak Erteleme İşlemleri İle Tahakkuk ve Tahsilat Sürelerine İlişkin e-Posta Gönderilmesine Yönelik (05.11.2019)

Turizm Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru (04.11.2019)

Turizm Payı Beyannamesinde Bilinmesi Gerekenler (04.11.2019)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 120 (31.10.2019)

“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile İlgili TÜRMOB Raporu (Görüş ve Öneriler) (31.10.2019)

2019/3. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) (31.10.2019)

2019/3. Geçici Vergi Donemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (31.10.2019)

Defter Beyan Sisteminde 'Mükellef Kartı' Uygulaması Kullanıma Açılmıştır (31.10.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (25.10.2019)

Tecil Faizi Oranı Yıllık %19’a Düşürüldü (25.10.2019)

E-Belge Uygulamaları Rehberi (E-Fatura, E-Arşiv, Fatura, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu) (22.10.2019)

E-Defter Berat Dosyalarını Geçici Vergi Dönemleri Bazında Oluşturma, İmzalama/Onaylama ve Yükleme İmkanı Getirildi (21.10.2019)

Mal Müdürlüğü Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinde Faaliyet Gösteren Kurumlar ve Gelir Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Sistemine Dahil Olma Zorunluluğu 1 Ocak 2020’de Başlıyor (21.10.2019)

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Şube Açılışı ve İşi Bırakma Yoklamaları ile İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı (21.10.2019)

Adres Değişikliği Halinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı (21.10.2019)

E-Defter, E-Belge Uygulamaları İçin Geçiş Tarihleri ve E-Defter Tutanlar İçin Yeni Beraat Yükleme Tarihleri (21.10.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (19.10.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) (19.10.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510) (19.10.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) (19.10.2019)

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) (19.10.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (17.10.2019)

Meslek Mensubunun veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı (16.10.2019)

KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (16.10.2019)

VUK Sirküleri 118 (Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması) (15.10.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (15.10.2019)

SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)

Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)

Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)

Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (03.10.2019)

TÜRMOB: Vergide Ayrımcılık Kabul Edilemez (02.10.2019)

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) (02.10.2019)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594) (02.10.2019)

GİB: Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru (01.10.2019)

İhale Sözleşmesinin Devri Halinde Yeni İşyeri Dosyası Tescil Edilmeksizin, Eski İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılacak (01.10.2019)

Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri Broşürü (01.10.2019)

Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik (27.09.2019)

İSMMMO ESBİS Duyurusu (25.09.2019)

Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor (25.09.2019)

Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Broşürü (GVK Geçici 90. Madde) (24.09.2019)

Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)

Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)

İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)

7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)

Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)

Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

İstirahatli Bulunduğu Dönemde Sigortalılığı Sona Eren Kişi Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alamaz (31.08.2019)

Kısmi Süreli Çalışanlar, Eksik Günlere Ait GSS Primlerini Ödemek Zorundadır (31.08.2019)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55) (31.08.2019)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) (29.08.2019)

Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının Usul ve Esasları Açıklandı (28.08.2019)

SGK Genelgesi 2019/17 – Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri (27.08.2019)

SGK Genelgesi 2019/16 – Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri (27.08.2019)

Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. (23.08.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi (23.08.2019)

E-Fatura İptal Portalı Duyurusu (23.08.2019)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)

II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)

Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)

Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)

Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)

376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)

Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

Defter Beyan: MUH, MUHSGK ve MUHGVK281 Kodlu Beyannamelerde Değişiklik (01.08.2019)